seo
Legislaţie

Asociația obștească. Asociația Republicană a Tinerilor Pacifiști "Pentru pace în Moldova"

Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.

Legislaţie

Legislație
Законодательство - Legislaţie
PDF Imprimare Email

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 1

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate.

Articolul 4

Drepturile şi libertăţile omului

(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.

Declarația Universală a Drepturilor Omului (ONU – 1948)

ARTICOLUL 2

1. Fiecare se poate prevala de toate drepturile si de toate libertatile proclamate în prezenta Declaratie, fara nici o deosebire, în special de rasa, de culoare, de sex, de limba, de religie, de opinie politica sau de orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, de avere, de nastere sau decurgând din orice alta situatie.

2. Pe lânga acesta, nu se va face nici o deosebire bazata pe statutul politic, juridic sau international al tarii sau al teritoriului de care apartine o persoana, fie aceasta tara sau teritoriu independente, sub tutela, neautonome sau supuse unei limitari oarecare a suveranitatii.

ARTICOLUL 18

Orice persoana are dreptul la libertatea gândirii, a constiintei si a religiei; acest drept implica libertatea de a si schimba religia sau convingerile precum si libertatea de a si manifesta religia sau convingerile sale, individual sau în colectiv, atât în public cât si privat, prin învatamânt, practici, cult si îndeplinirea de rituri.

ARTICOLUL 19

Orice individ are dreptul la libertatea de opinie si de exprimare, ceea ce implica dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale si acela de a cauta, de a primi si de a raspândi, fara consideratii de frontiera, informatii si idei prin orice mijloc de exprimare.

 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/107181

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 156

din 06-07-2007

cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)

Publicat: 07-09-2007 in Monitorul Oficial Nr.141-145 art Nr: 591                                                     Versiune in vigoare din 17.08.18 in baza modificărilor prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478;

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectivele prezentei legi

Prezenta lege stabileşte modul de îndeplinire a serviciului civil (de alternativă), denumit în continuare serviciu civil, în scopul asigurării unui cadru normativ pentru manifestarea datoriei civice faţă de societate.

Articolul 2. Serviciul civil

Serviciul civil este un serviciu de stat, social util şi benevol, reprezentînd o alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.

Articolul 3. Dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil în cazul în care îndeplinirea serviciului militar în termen contravine convingerilor sale religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi în alte cazuri similare.

Articolul 4. Persoanele care pot fi încorporate în serviciul civil

(1) În serviciul civil sînt încorporaţi cetăţeni ai Republicii Moldova în vîrstă de la 18 pînă la 27 de ani, care au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, au depus personal o cerere la reprezentantul serviciului civil, în legătură cu acest fapt fiind luată decizia de rigoare.

(2) Este scutit de serviciul civil cetăţeanul care:

a) a îndeplinit serviciul militar în termen;

b) şi-a pierdut tatăl (mama), fratele (sora) care au decedat în timpul îndeplinirii serviciului militar în termen sau a serviciului civil. Recrutul poate să nu se folosească de acest drept;

c) este slujitor al cultelor, călugăr sau elev (student) în instituţie de învăţămînt teologic;

d) a fost declarat, conform stării de sănătate, inapt, cu grad de invaliditate confirmat prin decizie a consiliului teritorial de expertiză medicală a vitalităţii.

Articolul 5. Durata serviciului civil

(1) Durata serviciului civil este de 12 luni. Pentru persoanele cu studii superioare, durata acestui serviciu este de 6 luni.

(2) Serviciul civil începe la data încheierii contractului individual de muncă pe o durată determinată.

(3) Zi a încheierii serviciului civil este ziua în care încetează contractul individual de muncă cu cetăţeanul care îndeplineşte serviciul civil, denumit în continuare executant al serviciului civil, prin concedierea acestuia din serviciul civil. Contractul de muncă cu executantul serviciului civil va fi desfăcut de angajator în ziua expirării termenului de îndeplinire a serviciului civil.

(4) În durata serviciului civil nu intră:

a) absenţele şi întîrzierile nemotivate (lipsa de la serviciu fără motive întemeiate mai mult de 4 ore consecutive în decurs de o zi);

b) durata ispăşirii pedepsei penale sau administrative sub formă de arest;

c) durata concediilor suplimentare acordate de angajator cetăţenilor care îmbină serviciul civil cu studiile la o instituţie de învăţămînt.

(5) Perioada serviciului civil se include în vechimea în muncă generală şi specială.

Articolul 6. Locul îndeplinirii serviciului civil

Serviciul civil se îndeplineşte în instituţii publice sau societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pe teritoriul naţional, în domenii de asistenţă socială şi medicală, construcţii industriale, edilitare, de drumuri şi căi ferate, de protecţie a mediului înconjurător, în asociaţii agricole, în întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole, în gospodăria comunală, în cadrul serviciilor (posturilor) teritoriale de salvatori şi pompieri, denumite în continuare angajator.

Capitolul II

ORGANELE CENTRALE ALE SERVICIULUI CIVIL

Articolul 7. Organele serviciului civil

(1) Implementarea politicii statului în domeniul serviciului civil este realizată de către autoritatea administrativă responsabilă din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare – autoritatea responsabilă).

(2) Executarea serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special revine reprezentanţilor serviciului civil, numiți de autoritatea responsabilă după coordonarea candidaţilor cu conducătorii acestor unități.

(3) Regulamentul privind organizarea și funcționarea autorității responsabile, precum și structura și efectivul-limită ale acesteia se aprobă de Guvern.

(4) Organizarea, activitatea Centrului, precum şi a reprezentanţilor serviciului civil, sînt reglementate de Regulamentul privind modul de organizare şi funcţionare a Centrului, aprobat de Guvern.

Articolul 7/1. Competența Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:

a) elaborează, promovează şi monitorizează politica statului şi strategiile naţionale de dezvoltare în domeniul serviciului civil;

b)  elaborează programul republican de organizare şi îndeplinire a serviciului civil.

Articolul 8. Competența autorității responsabile

Autoritatea responsabilă:

a) asigură implementarea politicii statului în domeniul serviciului civil;

in redactie/substituit/completat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478;

b) exercită pe întreg teritoriul Republicii Moldova conducerea reprezentanţilor serviciului civil, orientează, coordonează şi controlează activitatea lor;

c) creează centre de instrucţie pentru pregătirea profesională specială a executanţilor serviciului civil;

d) coordonează cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă locurile disponibile pentru eventuala repartizare a executanţilor serviciului civil;

e) încheie contracte cu angajatorii privind îndeplinirea de către executanţi a serviciului civil şi pregătirea lor profesională specială;

f) examinează, în termen de o lună, plîngerile cetăţenilor privitor la acţiunile reprezentanţilor serviciului civil şi cererile cetăţenilor privitor la încheierea înainte de termen a serviciului;

g) întreprinde măsuri pentru ocrotirea drepturilor şi intereselor executanţilor serviciului civil;

h) adoptă hotărîri privind transferarea executanţilor pentru continuarea serviciului civil în alt raion (municipiu);

i) adoptă hotărîri privind încheierea înainte de termen a serviciului civil.

Articolul 9. Competenţa reprezentantului serviciului civil

Reprezentantul serviciului civil:

a) aduce la cunoştinţă recruţilor informaţia despre existenţa serviciului civil şi despre posibilitatea încorporării în el, despre drepturile şi obligaţiile ce le revin;

b) primeşte cereri motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi încorporarea în serviciul civil, verifică veridicitatea motivelor invocate şi înştiinţează despre aceasta comisiile teritoriale de recrutare şi încorporare în serviciul militar şi cel civil, denumite în continuare comisii de recrutare-încorporare;

c) prezintă actele cetăţenilor încorporaţi în serviciul civil comisiei teritoriale pentru serviciul civil;

d) îndreaptă cetăţenii spre locul de îndeplinire a serviciului civil şi spre centrele de instrucţie pentru pregătire profesională specială;

e) ţine evidenţa cetăţenilor care îndeplinesc serviciul civil şi a celor trecuţi în rezerva serviciului civil, face dări de seamă statistice în modul stabilit de organele statistice de stat;

f) organizează controlul asupra îndeplinirii serviciului civil;

g) efectuează, în comun cu serviciul de plasare în cîmpul muncii, atestarea locurilor de muncă pentru asigurarea îndeplinirii serviciului civil în corespundere cu cerinţele prezentei legi;

h) remite organelor de urmărire penală materialele privind cetăţenii care se eschivează de la încorporare şi de la îndeplinirea serviciului civil;

i) ţine evidenţa activităţii şi deciziilor adoptate de comisiile de recrutare-încorporare şi de Comisia de Stat pentru încorporare.

Articolul 10. Mijloacele pentru asigurarea activităţii organelor serviciului civil

Finanţarea activităţilor organelor serviciului civil se efectuează de la bugetul de stat.

Capitolul III

ORGANIZAREA SERVICIULUI CIVIL. MODUL LUI DE ÎNDEPLINIRE

Articolul 11. Cererea de înlocuire a serviciului militar în termen cu serviciul civil

(1) Cetăţeanul care doreşte să fie scutit de serviciul militar în termen şi să fie încorporat în serviciul civil depune personal o cerere motivată reprezentantului serviciului civil în termen de 2 luni pînă la desfăşurarea încorporării curente în serviciul militar în termen, în serviciul cu termen redus sau în serviciul civil.

(2) În cerere se indică motivele şi circumstanţele care au determinat cetăţeanul să solicite înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil.

(3) Reprezentantul serviciului civil eliberează cetăţeanului un document care atestă înregistrarea cererii.

Articolul 12. Examinarea cererii de înlocuire a serviciului militar în termen cu serviciul civil

(1) Comisia de recrutare-încorporare examinează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în şedinţă, în prezenţa cetăţeanului, motivele indicate în cererea de înlocuire a serviciului militar în termen cu serviciul civil şi, potrivit rezultatelor examinării, adoptă una din următoarele hotărîri:

a) încorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul cu termen redus sau în serviciul civil şi repartizarea la locul de îndeplinire a serviciului;

b) amînarea încorporării în serviciul militar în termen, în serviciul cu termen redus sau în serviciul civil;

c) scutirea de serviciul militar în termen sau de serviciul civil;

d) excluderea din evidenţa militară.

(2) Hotărîrea se adoptă cu votul majorităţii membrilor comisiei de recrutare-încorporare şi este un temei pentru ca cetăţeanul să fie luat la evidenţă.

Articolul 13. Soluţionarea litigiilor

Acţiunile reprezentantului serviciului civil şi hotărîrile comisiei de recrutare-încorporare pot fi contestate în contencios administrativ în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Capitolul IV

ÎNDEPLINIREA SERVICIULUI CIVIL

Articolul 14. Îndreptarea la serviciul civil

(1) În baza hotărîrii privind încorporarea în serviciul civil, reprezentantul serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special trimite cetăţeanul la locul de îndeplinire a serviciului civil.

(2) Pentru pregătire profesională specială, cetăţeanul încorporat în serviciul civil poate fi trimis în centrul de instrucţie.

(3) Angajatorul încheie contract individual de muncă cu executantul serviciului civil pe o durată determinată, în funcţie de pregătirea şi de calificarea acestuia din urmă. Contractul individual de muncă se încheie în cel mult 3 zile de la prezentarea executantului serviciului civil la angajator, potrivit legislaţiei în vigoare, în condiţii identice celor pentru angajaţii proprii. În acest caz, refuzul de încadrare în muncă nu se admite.

(4) Transferul cetăţeanului de la o instituţie de executare a serviciului civil la alta se efectuează potrivit Regulamentului privind modul de organizare şi executare a serviciului civil, aprobat de Guvern.

Articolul 15. Amînarea încorporării în serviciul civil

(1) Amînarea încorporării în serviciul civil se acordă din motive familiale, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor, desfăşurării activităţii de deputat în Parlament, în legătură cu urmărirea penală ori cu examinarea cauzei penale în instanţă de judecată pînă la încetarea urmăririi penale sau pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti, în modul stabilit de legislaţie.

(2) Amînarea încorporării din motive familiale se acordă cetăţeanului care:

a) are la întreţinere părinţi (foşti tutori, curatori) inapţi pentru muncă dacă aceştia nu sînt întreţinuţi de stat şi nu există alte persoane care locuiesc împreună cu ei şi care, conform legii, sînt obligate să-i întreţină. În sensul prezentei legi, părinţii (foştii tutori, curatori) sînt consideraţi inapţi pentru muncă dacă sînt invalizi de gradul I sau II ori dacă au atins limita de vîrstă care le acordă dreptul la pensionare;

b) are soţie invalid de gradul I sau II;

c) are la întreţinere unul sau mai mulţi copii cu vîrste de pînă la 8 ani;

d) are la întreţinere fraţi, surori care nu au atins vîrsta de 18 ani sau care sînt mai în vîrstă, dar sînt invalizi de gradul I sau II, dacă nu sînt întreţinuţi de stat şi nici de alte persoane obligate prin lege să-i întreţină;

e) are un singur părinte cu doi sau mai mulţi copii pînă la 8 ani.

Capitolul V

DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA

EXECUTANŢILOR SERVICIULUI CIVIL ŞI ANGAJATORILOR

Articolul 16. Drepturile şi libertăţile executanţilor serviciului civil

(1) Executantul serviciului civil beneficiază de drepturile şi libertăţile prevăzute de legislaţia în vigoare, luîndu-se în considerare particularităţile serviciului civil.

(2) Executantul serviciului civil are dreptul:

a) să prezinte reprezentantului serviciului civil cereri motivate de transferare la un alt loc de serviciu, de încheiere anticipată a serviciului sau de altă natură dacă există motive temeinice;

b) la studii, în afara orelor de serviciu, într-o instituţie de învăţămînt;

c) la concediu anual neplătit;

d) la remuneraţie, în proporţie de 75% din venitul net, pentru munca prestată;

e) la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală. Asistenţa medicală urmează să fie acordată în instituţiile de la locul de executare a serviciului civil în conformitate cu legislaţia în vigoare;

f) la protecţie socială în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 17. Garanţiile sociale şi înlesnirile pentru executanţii serviciului civil

(1) Executantul serviciului civil este asigurat, după caz, cu îmbrăcăminte specială sau cu uniformă, cu alimente şi cu locuinţă.

(2) Executantului serviciului civil i se păstrează:

a) locuinţa sau rîndul la locuinţă;

b) dreptul de reîncadrare la întreprinderea, instituţia sau organizaţia în care a lucrat pînă la încorporare.

(3) Contractul individual de muncă al persoanei încorporate în serviciul civil se suspendă pentru întreaga perioadă a serviciului conform art.76 lit.e) din Codul muncii al Republicii Moldova.

(4) Cetăţenii care au devenit inapţi pentru muncă şi familia celor care şi-au pierdut viaţa în timpul îndeplinirii serviciului civil, persoanele întreţinute de aceştia sînt asiguraţi cu indemnizaţii sau cu pensii de stat, precum şi cu compensaţii unice, stabilite de legislaţie.

Articolul 18. Obligaţii şi restricţii privind executantul serviciului civil

(1) Cetăţeanul încorporat în serviciul civil este obligat:

a) să se prezinte la angajatorul la care a fost repartizat la data şi la ora stabilită în îndreptarea la serviciul civil;

b) să încheie contract individual de muncă pe o durată determinată în condiţiile art. 17;

c) să respecte cu stricteţe cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare, de statutele şi regulamentele de ordine interioară în vigoare la locul de executare a serviciului sau la locul de instrucţie.

(2) Executantul serviciului civil nu are dreptul:

a) să se deplaseze în străinătate;

b) să refuze încheierea contractului de muncă cu o durată determinată, executarea obligaţiilor de muncă prevăzute în contract;

c) să ocupe funcţii de conducere;

d) să desfăşoare nemijlocit activitate de întreprinzător ori să înlesnească, în schimbul unei recompense, unor servicii sau înlesniri, o astfel de activitate desfăşurată de persoane fizice şi juridice;

e) să cumuleze serviciul civil cu o muncă în altă instituţie;

f) să participe la greve;

g) să părăsească, fără permisiunea reprezentantului serviciului civil, localitatea unde se află angajatorul la care îndeplineşte serviciul;

h) să desfacă contractul individual de muncă din proprie iniţiativă.

Articolul 19. Obligaţiile angajatorului

Angajatorul este obligat:

a) să aducă la cunoştinţă cetăţeanului statutul şi regulamentul său de ordine interioară, condiţiile de muncă sau de instruire, să-i explice drepturile şi îndatoririle lui;

b) să organizeze instruirea cetăţeanului în materie de securitate a muncii;

c) să înştiinţeze, în termen de o zi, reprezentantul serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special despre încheierea contractului individual de muncă cu executantul serviciului civil şi să-i remită o copie de pe contract;

d) să înştiinţeze, în termen de o zi, reprezentantul serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special despre încălcarea legislaţiei muncii comisă de executantul serviciului civil, precum şi despre sancţiunile disciplinare ce i s-au aplicat;

e) să comunice, cu 2 luni în prealabil, reprezentantului serviciului civil din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi din unităţile teritoriale autonome cu statut special despre lichidarea angajatorului, reducerea statului de personal şi despre dizolvarea unei formaţiuni a acestuia;

f) să vireze lunar la bugetul de stat 25% din salariul net al executantului serviciului civil pentru funcţia în care este încadrat;

g) să înştiinţeze reprezentantul serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special în cazul desfacerii contractului individual de muncă cu executantul serviciului civil.

Articolul 20. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind serviciul civil

Membrii Comisiei de Stat pentru Încorporare, reprezentanţii serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special, alte persoane care au încălcat legislaţia privind serviciul civil poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 21. Răspunderea pentru eschivare de la îndeplinirea serviciului civil

Cetăţenii care se eschivează de la îndeplinirea serviciului civil poartă răspundere penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 22. Răspunderea executantului serviciului civil

Executantul care a săvîrşit abateri disciplinare, contravenţii administrative şi de altă natură în timpul îndeplinirii serviciului civil poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul VI

ÎNCHEIEREA SERVICIULUI CIVIL

Articolul 23. Temeiul şi modul de încheiere a serviciului civil

(1) Temeiuri pentru încheierea serviciului civil servesc:

a) expirarea termenului acestuia;

b) raportul consiliului teritorial de expertiză medicală a vitalităţii privind inaptitudinea cetăţeanului de a îndeplini în continuare serviciul civil;

c) naşterea în familia cetăţeanului a celui de-al doilea copil;

d) decesul ambilor părinţi;

e) schimbarea situaţiei familiale a cetăţeanului, în urma căreia el a devenit unicul ei întreţinător;

f) încorporarea cetăţeanului în serviciul militar în termen;

g) condamnarea, prin hotărîre judecătorească definitivă, la privaţiune de libertate.

(2) Reprezentantul serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special adoptă hotărîrea privind încheierea serviciului civil la încetarea contractului individual de muncă, precum şi în baza hotărîrii autorității responsabile privind încheierea serviciului înainte de termen.

substituit prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478;

(3) Data încheierii serviciului civil poate fi amînată cu cel mult 2 luni în legătură cu circumstanţe excepţionale, în modul stabilit de Guvern.

(4) La încetarea contractului individual de muncă, angajatorul este obligat să elibereze executantului serviciului civil, în ziua concedierii, carnetul de muncă.

Articolul 24. Evidenţa cetăţenilor care au îndeplinit serviciul civil

(1) Cetăţenii care au îndeplinit serviciul civil, stabilit de prezenta lege, fac parte din rezerva acestui serviciu. Evidenţa lor este ţinută de reprezentantul serviciului civil din teritoriu. Documentul care confirmă aflarea cetăţeanului în serviciul civil şi în rezerva lui este livretul serviciului civil.

(2) Guvernul are dreptul de a-i mobiliza pe cetăţenii aflaţi în rezerva serviciului civil în cantonamente de instrucţie sau în cantonamente speciale, dar cel mult de 3 ori, pe un termen total de cel mult 6 luni pentru întreaga perioadă de aflare în rezerva serviciului civil. Cetăţenii în cauză pot fi mobilizaţi şi la lucrări de lichidare a urmărilor situaţiilor excepţionale.

(3) Limita de vîrstă pentru aflare în rezerva serviciului civil este de 50 de ani.

Capitolul VII

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 25

(1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

b) va adopta actele normative necesare executării prezentei legi;

c) va întreprinde alte măsuri de punere în aplicare a prezentei legi.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.633-XII din 9 iulie 1991 cu privire la serviciul de alternativă.

VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Maria POSTOICO

Nr. 156-XVI. Chişinău, 6 iulie 2007.


 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/21025

Republica Moldova

Guvernul

HOTĂRÎRE Nr. 865

din 15-07-2008

privind unele măsuri de executare a Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007

cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)

Publicat: 22-07-2008 in Monitorul Oficial Nr.131-133 art Nr: 875

Versiune în vigoare din 30.12.2011 în baza modificărilor prin

HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100

În scopul executării art.25 al Legii nr.156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141-145, art. 591),Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:

Regulamentul privind modul de organizare şi funcţionare a Centrului Serviciului Civil, conform anexei nr.1;

Regulamentul privind modul de organizare şi executare a serviciului civil de către cetăţenii Republicii Moldova, conform anexei nr.2;

modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.

PRIM-MINISTRU                                                     Zinaida GRECEANÎI

Contrasemnează:

Prim-viceprim-ministru,

ministrul economiei și comerțului                                Igor Dodon

Ministrul finanțelor                                                     Mariana Durleșteanu

Ministrul administraţiei

publice locale                                                              Valentin Guznac

Nr. 865. Chișinău, 15 iulie 2008.

Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului  nr.865

din 15 iulie 2008

REGULAMENTUL

privind modul de organizare şi funcţionare a Centrului Serviciului Civil

Capitolul I

Dispoziţii generale

1. Regulamentul privind modul de organizare şi funcţionare a Centrului Serviciului Civil (în continuare – Regulament) stabileşte statutul juridic al Centrului Serviciului Civil (în continuare – Centru), funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Centrului.

2. Centrul se subordonează Guvernului, are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova.

3. În activitatea sa,  Centrul se călăuzeşte de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), altor acte legislative şi normative ce reglementează activitatea serviciului civil.

Capitolul II

Obiectivul, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Centrului

4. Centrul  este  autoritate publică centrală, este subordonat Guvernului şi efectuează pe întreg teritoriul Republicii Moldova conducerea reprezentanţilor serviciului civil, orientînd, coordonînd şi verificînd activitatea lor.

5. Centrul:

a) elaborează programul republican de organizare şi îndeplinire a serviciului civil;

b) creează centre de instruire pentru pregătirea profesională specială a executanţilor serviciului civil;

c)  coordonează cu Agenţia Naţională pentru ocuparea Forţei de Muncă locurile disponibile pentru eventuala repartizare a executanţilor serviciului civil;

d) încheie contracte cu angajatorii privind îndeplinirea de către executanţi a serviciului civil şi pregătirea lor profesională specială;

e) examinează, în modul stabilit, plîngerile cetăţenilor privind acţiunile reprezentanţilor serviciului civil şi cererile cetăţenilor privind încheierea înainte de termen a serviciului;

f) întreprinde măsuri pentru ocrotirea drepturilor şi intereselor executanţilor serviciului civil.

6. Centrul este în drept:

a) să exercite controlul în teritoriu asupra respectării legislaţiei în vigoare cu privire la  organizarea serviciului civil;

b) să emită, în limitele competenţei sale, acte normative executorii pentru reprezentanţii serviciului civil din teritoriu;

c) să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale informaţii şi documente necesare ce ţin de activitatea serviciului civil.

Capitolul III

Organizarea activităţii

7. Centrul este condus de şeful Centrului, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Guvern.

Şeful Centrului:

a) asigură executarea actelor legislative, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului;

d) asigură realizarea sarcinilor şi funcţiilor ce derivă din prezentul Regulament şi poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor ce revin serviciului civil;

c) stabileşte competenţele personalului Centrului;

d) numeşte, după coordonare cu autorităţile administraţiei publice locale, reprezentanţii serviciului civil din teritoriu;

e) angajează, aplică sancţiuni disciplinare, stimulează şi soluţionează problemele ce ţin de mişcarea de personal în cadrul serviciului civil;

f) soluţionează problemele  organizatorice, economico-financiare, precum şi cele ce ţin de asigurarea materială şi socială;

g) semnează actele normative, în limitele competenţei Centrului;

h) emite, pentru executarea atribuţiilor sale, ordine şi dispoziţii;

i) adoptă hotărîri privind transferarea executanţilor pentru a-şi continua serviciul civil în alt raion (municipiu);

î) adoptă hotărîri privind încheierea înainte de termen a serviciului civil;

j) exercită alte funcţii stabilite de legislaţie.

8. Structura şi efectivul Centrului se aprobă de Guvern, la propunerea şefului Centrului.

9. Corespondenţa Centrului este semnată de şeful acestuia, care este în drept să delege prin ordin  această  atribuţie persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Centrului.

Semnăturile pe actele oficiale ale Centrului sînt aplicate de  şeful Centrului sau de persoanele abilitate, sub formă de:

semnătură personală;

semnătură digitală.

10. În unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special controlul şi organizarea îndeplinirii serviciului civil revine reprezentanţilor serviciului civil, numiţi de Centru, după coordonarea candidaturilor cu conducătorii acestor unităţi.

Reprezentantul serviciul civil  are următoarele atribuţii:

a) primeşte cereri motivate de încorporare în serviciul civil, verifică veridicitatea motivelor invocate şi îi eliberează cetăţeanului un document care atestă înregistrarea cererii;

b) înştiinţează, în termen de 3 zile, comisia teritorială de recrutare-încorporare despre înregistrarea cererii cetăţeanului care şi-a exprimat dorinţa de a îndeplini serviciul civil;

c) prezintă comisiei de recrutare-încorporare actele cetăţenilor care au depus cerere de încorporare în serviciul civil;

d) îndreaptă cetăţenii la locul de îndeplinire a serviciului civil;

e) organizează controlul asupra îndeplinirii serviciului civil;

f) adoptă hotărîri privind transferarea cetăţenilor în alt loc din cadrul raionului (oraşului) pentru continuarea serviciului civil;

g) ţine evidenţa cetăţenilor care îndeplinesc serviciul civil şi a celor trecuţi în rezerva serviciului civil;

h) studiază documentele cetăţenilor care au depus cerere de încheiere înainte de termen a serviciului civil şi  le expediază Centrului spre examinare;

i) remite organelor de urmărire penală materialele cetăţenilor care se eschivează de la îndeplinirea serviciului civil.

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.865

din   15 iulie 2008

REGULAMENTUL

privind modul de organizare şi executare

a  serviciului civil de către cetăţenii Republicii Moldova

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de încorporare, organizare şi îndeplinire a serviciului civil de către cetăţenii Republicii Moldova.

2. Îndeplinirea serviciului civil de către cetăţenii Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr.156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), prezentul Regulament, Regulamentul privind modul de organizare şi funcţionare a Centrului Serviciului Civil, precum şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

3. Serviciul civil este o formă a serviciului de stat, social util şi benevol reprezentînd o  alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova, care din convingeri religioase, pacifiste, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini  serviciului  militar  în  termen.

4. Serviciul civil se îndeplineşte în  instituţii publice sau societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pe teritoriul naţional, în domenii de asistenţă socială şi medicală, construcţii industriale, construcţii edilitare, construcţii de drumuri şi căi ferate, de protecţie a mediului înconjurător, asociaţii agricole,  întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole,  gospodăria comunală, formaţiuni speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de construcţie etc.).

5. Durata serviciului civil este de 12 luni, iar pentru persoanele cu studii superioare - de 6 luni.

6. Serviciul civil începe la data încheierii contractului individual de muncă pe o durată determinată.

7. Zi a încheierii serviciului civil este ziua în care expiră termenul contractului individual de muncă, încheiat cu cetăţeanul care îndeplineşte serviciul în cauză.

8. Autoritatea centrală  a serviciului civil este Centrul Serviciului Civil (în continuare – Centru), subordonat Guvernului.

9. Organizarea şi îndeplinirea serviciului civil în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special  revine  reprezentanţilor serviciului civil, numiţi de Centru după coordonarea candidaturilor cu conducătorul autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea.

II. Organizarea serviciului civil

10. Selectarea recruţilor care şi-au exprimat dorinţa de a îndeplini serviciul civil în formaţiunile de căutare-salvare, de  pompieri, de construcţie şi  în alte formaţiuni se efectuează în baza  informaţiei acumulate  sistematic  în  comisia de recrutare-încorporare despre calităţile  lor  profesionale, morale  şi  psihologice, dezvoltarea  fizică,  nivelul general de cultură şi de pregătire specială, situaţia familială.

În scopul selectării tinerilor după  principiul  profesional  şi psihologic, pentru  a-i  repartiza  în  formaţiunile  serviciului  civil,  conform specialităţilor deţinute, ei sînt supuşi examinării din punct de vedere social, psihologic şi psihofiziologic, în cadrul şedinţelor comisiilor de recrutare-încorporare.

11. Documentele recruţilor sînt expediate comisiei de recrutare-încorporare. Comisia examinează în cadrul şedinţei cererea cetăţeanului, iar dacă este necesar, cercetează  materiale suplimentare  pentru  a  stabili  dacă motivele  invocate  în  cerere  sînt întemeiate.

Comisia de recrutare-încorporare adoptă, în conformitate  cu  articolul 12 din Legea nr.156-XVI din 6 iulie 2007 cu  privire  la organizarea  serviciului  civil (de alternativă), o hotărîre care se consemnează în  registrul proceselor-verbale ale comisiei. Hotărîrea respectivă se aduce la cunoştinţa recrutului de către preşedintele comisiei.

12. Persoanelor care,  conform  hotărîrii, vor fi  încorporate în serviciul civil, li se comunică ziua prezentării la reprezentantul serviciului civil, pentru înmînarea documentelor şi trimiterea la locul îndeplinirii serviciului.

13. Amînarea încorporării în serviciul civil se acordă de către comisiile de recrutare-încorporare din motive familiale, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor, desfăşurării activităţii de deputat în Parlament, în legătură cu urmărirea penală ori cu examinarea cauzei penale în instanţă de judecată pînă la încetarea urmării penale sau pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti irevocabile, în modul stabilit de legislaţie.

Amînarea încorporării din motive de sănătate se acordă cetăţenilor pentru definitivarea tratamentului prescris, la prezentarea unui certificat eliberat de medicul de familie.

Amănarea  încorporării cetăţenilor din motive familiale se  acordă după  o  examinare  minuţioasă  şi sub  toate  aspectele  a situaţiei  lor familiale  de  către  comisii compuse  din  reprezentanţi  ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai comisiei de recrutare-încorporare. În baza rezultatelor examinării se   întocmeşte   un act.

Încorporarea recrutului se amînă doar în cazul în care se va dovedi cu certitudine că are la întreţinerea sa persoane menţionate în Legea nr.156-XVI din 6 iulie 2007 cu   privire   la organizarea serviciului civil (de alternativă). Dacă aceste persoane locuiesc  în alte  raioane  (oraşe), pentru întocmirea documentelor privind amînarea, comisia de recrutare-încorporare, în care recrutul este luat în evidenţă, solicită de la comisia de recrutare-încorporare  de la domiciliul acestor persoane actul de cercetare a situaţiei familiale. Comisia  care  a primit un asemenea aviz este obligată să  expedieze, în termen   de   10  zile,  actul  de  cercetare,  însoţit  de   documentele justificative şi propria concluzie.

Persoanele care au pierdut dreptul la amînarea încorporării din motive  familiale sînt încorporate în serviciul civil  în baze generale.

Amînarea încorporării în legătură cu necesitatea continuării studiilor se acordă recruţilor care studiază în instituţiile de învăţămînt superior, mediu de specialitate, secundar profesional şi secundar general, cu orice formă de instruire, pe termenul stabilit de programa de studii.

Amînarea încorporării, dictată de necesitatea desfăşurării activităţii de deputat în Parlament, se acordă pînă la expirarea mandatului.

Amînarea încorporării se acordă cetăţenilor supuşi urmării penale ori a căror cauză penală se examinează în instanţa de judecată pînă la încetarea urmării penale sau pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti irevocabile.

14. În conformitate cu hotărîrea comisiei de recrutare-încorporare, actele persoanelor recrutate se perfectează conform cerinţelor Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire a documentelor pentru serviciul civil.

15. Documentele perfectate, verificate şi semnate se înmînează  de către reprezentantul serviciului civil recruţilor şi concomitent cu aceasta :

persoanelor încorporate în serviciul civil li se aduce la cunoştinţă  locul îndeplinirii serviciului, cînd trebuie să se prezinte la locul de  muncă unde sînt recrutaţi;

persoanelor a  căror  încorporare a  fost  amînată  din motive familiale  li se  aduce la cunoştinţă faptul că sînt  obligate  să  comunice  imediat reprezentantului serviciului civil  despre toate schimbările ce survin în starea familială;

persoanelor a căror  încorporare a fost amînată  pentru  continuarea studiilor li se reaminteşte că, anual, trebuie să depună, în  mod obligatoriu,   la  comisia de recrutare-încorporare certificate de la instituţiile de învăţămînt respective;

persoanelor a căror încorporare a fost amînată din motive de sănătate li  se aduce la cunoştinţă faptul că este necesar să se prezinte la timp la  instituţiile medicale  şi  să  le  frecventeze sistematic pînă  la  încheierea  curei prescrise.

16. În ziua adoptării hotărîrii comisiei de recrutare-încorporare privind încorporarea cetăţeanului în serviciul civil, reprezentantul serviciului civil îi eliberează livretul serviciului civil.

17. După încheierea  încorporării  şi  trimiterea cetăţenilor  la locurile  în care îşi vor îndeplini serviciul civil reprezentantul serviciului civil este obligat să prezinte Centrului, pînă la data de 10 iulie şi, respectiv, 10 ianuarie,  darea de seamă statistică, în modul stabilit de Centru.

III. Modul de îndeplinire a serviciului civil

18. Serviciul  civil  începe  din  momentul încheierii  contractului individual  de  muncă şi se încheie odată  cu  expirarea termenului  prevăzut de Legea nr. 156- XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), în  cazul  în care contractul de muncă nu este denunţat înainte de  termen. Condiţiile  şi  cauzele întreruperii înainte de termen a serviciului  civil sînt stabilite de lege.

Pentru eschivarea de la serviciul civil cetăţeanul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

19. Conducătorul  întreprinderii  este  obligat să  înştiinţeze, în termen de o zi,  reprezentantul serviciului civil despre încheierea contractului individual de muncă cu executantul serviciului civil.

20. Numirea în funcţie şi eliberarea  din  funcţie a executantului serviciului civil  se efectuează   prin  ordinul şefului  formaţiunii  serviciului  civil, întreprinderii, organizaţiei şi instituţiei respective, emis în baza contractului individual de muncă, negociat şi semnat de părţi.

21. Executanţii serviciului civil care au scutiri din motive de sănătate sînt numiţi în funcţiile  corespunzătoare  conform  indicaţiei  medicale.  În cazul în care, în formaţiunea, instituţia, organizaţia sau întreprinderea respectivă nu există  o asemenea  funcţie,  executantul serviciului civil  este transferat  la  o  altă  întreprindere,  instituţie,  organizaţie   sau formaţiune cu funcţii similare disponibile.

22. Executanţii serviciului civil îndeplinesc  serviciul, de regulă, în formaţiunile, instituţiile, organizaţiile sau întreprinderile în care au fost   repartizaţi  de  comisiile  de recrutare-încorporare. Transferarea  lor  de la o întreprindere, instituţie, formaţiune sau organizaţie  la alta  se admite numai în caz de necesitate de serviciu şi din motive  de sănătate  (în  baza  deciziei Consiliului de  expertiză  medicală a vitalităţii).

23. Transferul executanţilor serviciului civil se efectuează:

în cadrul formaţiunii,  întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei prin ordinul conducătorului acesteia;

în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale cu statut special - prin hotărîrea  reprezentantului serviciului civil;

în cadrul republicii - prin hotărîrea Centrului.

24. Executanţii serviciului civil pot fi  trimişi în deplasări de  serviciu  în scopul soluţionării problemelor legate  de  activitatea întreprinderii, instituţiei, formaţiunii sau organizaţiei în cauză.

25. Executanţilor serviciului civil li se acordă concediu:

anual;

medical;

din motive familiale.

Concediul anual  se  acordă pe o durată de 14 zile lucrătoare,  fără plată, după 6 luni de serviciu  civil.

Concediul medical se acordă pe un termen de pînă la patru luni prin decizia Consiliului teritorial de expertiză medicală a vitalităţii.

Concediul din motive familiale poate fi acordat:

a) în caz de boală gravă  sau  de deces al unuia  din  rudele apropiate ale executantului serviciului civil (tatăl, mama, copiii, bunica, bunelul, fratele, sora sau  soţia) ori a altor persoane la întreţinerea cărora s-a aflat;

b) în caz de incendiu  ori  de altă calamitate naturală, care s-au produs în familia executantului serviciului civil;

c) în alte cazuri excepţionale cînd, după părerea administraţiei, este necesară prezenţa personală a executantului serviciului civil în familie.

Executanţii serviciului civil, cărora trebuie să li se acorde concedii din motive  familiale, dar pînă la expirarea termenului de serviciu  le-a rămas mai puţin de o lună, sînt trecuţi în rezervă.

Concediul din motive familiale se acordă pe un termen de pînă la 10 zile şi nu este inclus în concediul anual.

26. Executanţilor serviciului civil concediul li se acordă de către şeful formaţiunii serviciului civil, conducătorul întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei în care executantul serviciului civil îndeplineşte serviciul, conform graficului concediilor coordonat cu reprezentaţii salariaţilor, ţinînd cont de necesitatea  bunei funcţionări a unităţii.

27. Dacă executanţii serviciului civil nu s-au întors din concediu  în  termenul cuvenit, administraţia comunică imediat acest fapt reprezentantului serviciului civil şi cere rudelor informaţii despre cauzele reţinerii.

IV. Temeiul şi modul de încheiere a serviciului civil

28. Trecerea în rezervă a executantului serviciului civil, care a îndeplinit serviciul în termenul  stabilit prin Legea nr.156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), se  efectuează de reprezentantul serviciului civil din teritoriu  la încetarea contractului individual de muncă.

29. Documentele  persoanelor trecute în rezerva serviciului civil se perfectează  în conformitate  cu  cerinţele  Instrucţiunii  cu  privire  la  modul  de întocmire  a documentelor pentru serviciul civil şi cu  privire la evidenţa persoanelor aflate în rezerva serviciului civil.

Înainte de a fi trecuţi în rezervа serviciului civil, executanţilor serviciului civil li se aduc la  cunoştinţă  şi  li se  explică  măsurile de  protecţie  socială  prevăzute de legislaţia în vigoare.

30. Executanţilor serviciulului civil li se încheie serviciul civil înainte de  termen din motive de  sănătate, din motive familiale,  de încorporare a lor în serviciul militar ori în legătură cu condamnarea la privaţiune de libertate.

31. Încheierea serviciului civil înainte de termen se efectuează în baza hotărîrii Centrului privind încheierea serviciului civil înainte de termen.

Încheierea serviciului civil înainte de termen din motive de sănătate se permite executantului serviciului civil  la prezentarea raportului Consiliului teritorial de expertiză medicală a vitalităţii privind inaptitudinea cetăţeanului de a îndeplini în continuare serviciul civil.

Încheierea serviciului civil înainte de termen în legătură cu încorporarea în serviciul militar se permite executantului serviciului civil în baza demersului privind încorporarea cetăţeanului în serviciul militar, semnat de comandantul Centrului militar raional ( orăşenesc).

Încheierea serviciului civil înainte de termen în legătură cu condamnarea, prin hotărîre judecătorească definitivă, la privaţiune de libertate se permite executantului serviciului civil în baza hotărîrii judecătoreşti irevocabile privind condamnarea la privaţiune de libertate.

Încheierea serviciului civil înainte de termen în legătură cu naşterea în familia executantului a celui de-al doilea copil se permite executantului serviciului civil la prezentarea certificatelor de naştere ale copiilor.

Încheierea serviciului civil înainte de termen în legătură cu decesul ambilor părinţi sau al soţiei( în cazul în care are la întreţinere un copil minor) se permite executantului serviciului civil la prezentarea certificatelor de deces ale părinţilor sau al soţiei, precum şi a certificatului de naştere a copilului.

În cazul în care  executantul serviciului civil a depus cerere de  încheiere a serviciului civil înainte de termen din motive familiale,  reprezentantul serviciului civil  este obligat să  verifice motivele  invocate, să formeze o comisie care, în termen de 10 zile, trebuie să examineze minuţios situaţia  familială  a autorului cererii şi să întocmească un act de cercetare.

Actul se întocmeşte  în  două  exemplare  şi este  semnat  de  toate persoanele  ce  au  efectuat  controlul.

Reprezentantul   serviciului civil din teritoriu înaintează un demers Centrului la care se anexează cererea cetăţeanului de încheiere a serviciului civil înainte de termen şi  actele  justificative.

Centrul examinează,  în termen de 2 săptămîni, documentele cu privire la încheierea serviciului civil înainte de  termen  executantului serviciului civil şi,  dacă  există  motive legitime,  adoptă o hotărîre  privind încheierea serviciului civil înainte de termen. În cazul în care,  pentru  încheierea serviciului civil înainte de  termen,  nu există  temeiuri  legitime, Centrul este obligat să comunice reprezentantului serviciului civil decizia, motivînd  refuzul în termenul stabilit de legislaţie.

Numărul  şi data hotărîrii privind  încheiera serviciului civil înainte de termen  se indică  în livretul serviciului civil.

V. Organizarea evidenţei cetăţenilor care îndeplinesc serviciul civil

şi a rezerviştilor serviciului civil. Documentele de evidenţă

32. Reprezentantul  serviciului civil  ţine evidenţa cetăţenilor care îndeplinesc serviciul civil  şi a rezerviştilor  serviciului  civil. Documentele  de evidenţă a  recruţilor  şi  a  rezerviştilor serviciului civil se completează în conformitate cu modelul stabilit.

33. Documentele  principale de  evidenţă  a  cetăţenilor care îndeplinesc serviciul civil  şi  a rezerviştilor  serviciului  civil  sînt: dosarul  personal  al  executantului serviciului civil, livretul serviciului civil, fişa  de  evidenţă, registrul  de primire a cererilor, registrul de eliberare a livretelor, registrul alfabetic şi registrul de înregistrare a contractelor.

VI. Dispoziţii finale

34. Livretul serviciului civil este unicul document pe termen nelimitat care demonstrează dacă posesorul lui îndeplineşte serviciul civil sau se află în rezerva serviciului civil. Livretul se eliberează numai de către reprezentantul serviciului civil.

35. Cetăţeanul este obligat să comunice, în termen de 5 zile, reprezentantului serviciului civil din teritoriu faptul pierderii livretului serviciului civil, iar duplicatul livretului se eliberează în decurs de 10 zile din data publicării anunţului despre pierderi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

36. Înmînarea duplicatului livretului serviciului civil, în cazul pierderii acestuia, se efectuează după îndeplinirea prevederilor punctului 35 al prezentului Regulament.

37. Rezerviştii serviciului  civil, conform  hotărîrii de Guvern,  pot fi mobilizaţi în cantonamente de  instrucţiune sau în cantonamente speciale de cel mult trei ori, pe un termen care în total nu va depăşi 6 luni  din întreaga perioadă a aflării în rezerva serviciului civil.

Cetăţenii în cauză pot fi mobilizaţi şi la lucrări de lichidare a urmărilor situaţiilor excepţionale.

Limita de vîrstă pentru aflare  în rezerva serviciului civil este de 50 de ani.

Anexa nr.3

la Hotărîrea Guvernului nr.865

din 15 iulie 2008

Modificările

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

1. La compartimentul „4. Alte organe centrale ale administraţiei  publice” din Blocul informaţional al Clasificatorului unic al funcţiilor publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.151 din 23 februarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 25-26, art.186), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 32 va avea următorul cuprins:

„32. Centrul Serviciului Civil”.

2. În Regulamentul cu privire la evidenţa militară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 631 din 23 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.99-103, art.672), cu modificările ulterioare, la punctul 16 litera a), la punctul 19 litera a) şi la punctul 22, cuvîntul „(civil)” se exclude.

3. În Regulamentul cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.897 din 23 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.167-169, art.953), cu modificările ulterioare, la punctul 17 litera b), cuvintele „sau în serviciul civil” se exclud.

4. În titlu, în tot textul hotărîrii şi în anexa  la Hotărîrea Guvernului nr.1616 din 31 decembrie 2003 “Despre aprobarea structurii Direcţiei Serviciului de Alternativă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 13-15, art. 93), sintagma  “Direcţia Serviciului de Alternativă” se substituie prin sintagma „Centrul Serviciului Civil”, la cazul respectiv.

5. În Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termenul redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.113-116, art.937), cu modificările ulterioare, la punctul 72 literele a) şi b),  cuvintele „sau în cel civil” se exclud, iar la litera c) se exclud cuvintele „sau de cel civil”.

(se abrogă prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100)

Anexa nr.4

la Hotărîrea Guvernului nr.865

din    15 iulie    2008

Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă

1. Hotărîrea Guvernului nr.600 din 4 noiembrie 1991 “Despre aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la organizarea şi satisfacerea serviciului de alternativă de către cetăţenii Republicii Moldova”.

2. Hotărîrea Guvernului  nr.119 din 25 februarie 1992 „Despre aprobarea Modului de folosire a mijloacelor financiare rezultate din munca cetăţenilor, care satisfac serviciul de alternativă”.

3. Hotărîrea Guvernului nr.4 din 5 ianuarie 1993 „Cu privire la introducerea unei modificări în Modul de folosire a mijloacelor financiare rezultate din munca cetăţenilor, care satisfac serviciul de alternativă, aprobat prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.119 din 25 februarie 1992”.

4. Punctul 1 al Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1110 din 11 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1177).

 


 

 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312749&lang=1

LEGE Nr. 1245

din  18.07.2002

cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei

Articolul 2. Obligaţiunea militară

(1) Obligaţiunea militară este o datorie constituţională a cetăţenilor Republicii Moldova.

(2) Obligaţiunea militară prevede:

a) aflarea în evidenţa militară;

b) îndeplinirea serviciului militar;

c) participarea la alte forme de pregătire pentru apărarea Patriei.

(3) Cetăţenii care, din motive de conştiinţă, se eliberează de la îndeplinirea obligaţiunii militare (a serviciului militar sub arme) execută serviciul civil, ce înlocuieşte serviciul militar, în modul stabilit de lege. Serviciul civil poate fi executat şi de alţi cetăţeni, în conformitate cu legislaţia.

Articolul 32. Scutirea de serviciul militar în termen

Este scutit de serviciul militar în termen cetăţeanul care:

c) este eliberat de la îndeplinirea serviciului militar din motive de conştiinţă;

 


 

Hosting