seo
Drepturi și obligațiuni

Asociația obștească. Asociația Republicană a Tinerilor Pacifiști "Pentru pace în Moldova"

Drepturi și obligațiuni

Drepturile și obligațiile recruților
PDF Imprimare Email

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE RECRUȚILOR


Cetățenilor luați în evidența militară li se înmînează adeverința de recrutare și li se explică drepturile și obligațiile, regulile de evidență militară și de îndeplinire a serviciului militar.

Tinerii care în anul curent ating vîrsta de 16 ani sînt obligați să se prezinte, în termenele stabilite, la centrul militar pentru a fi luați în evidența militară. Pentru a fi luat în evidența militară tînărul trece o procedură anumită și anume: comisia medico-militară și comisia de recrutare încorporare.

Cetățenii care nu sunt de acord cu decizia comisiei de recrutare-încorporare pot contesta hotărîrea comisiei date în Comisia de Stat pentru încorporare, care se instituie prin hotărîre de Guvern în scopul coordonării activității comisiilor de recrutare-încorporare, exercitării controlului asupra desfășurării și examinării contestărilor înaintate de cetățeni, sau o pot ataca în instanța de judecată în modul stabilit de lege în termen de 10 zile de la data comunicării ei.

Decizia comisiei medico-militare poate fi contestată în Comisia centrală de expertiză medico-militară a Forțele Armate în termen de 7 zile de la adoptarea ei.

Drepturile recruților:

- Dreptul la îndeplinirea serviciului militar în una din formele acestuia;

- Dreptul de a candida la instituția de învățămînt militar;

- Dreptul de a trece pregătirea militară la Catedrele militare;

- Dreptul la examinarea medico-militară gratuită;

- Dreptul la asistență medicală, medicamente și întreținere gratuită;

- Dreptul la calificarea obținută în baza actelor de atestare, eliberate de unitățile militare;

- Dreptul la concediu plătit de cel mult 3 zile;

- Dreptul la păstrarea locului de muncă;

- Dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil (de alternativă) ;

- Dreptul la transport;

- Dreptul la amînarea sau scutirea de la încorporare;

- Dreptul de a contesta deciziile autorităților abilitate.

Obligațiile recruților:

- Obligația de a îndeplini serviciul militar;

- Obligația de a fi prezent la comisiile medico-militare și la Centrele Militare;

- Obligația de a informa autoritățile despre schimbarea locului de domiciliu;

- Obligația de a asista cursurile de instruire militară;

Care sunt sanciunile pentru eschivarea de la serviciul militar?

Este de menționat că încălcările obligațiuni militare atrage prin sine pedepsirea cetățeanului atît prin pedeapsă contravențională, cît și prin pedeapsa penală.

Atenție! Necunoașterea legii nu Vă eliberează de răspundere.

Legea nr. 156 din 06.07.2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) prin art.1 stabilește, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova și cu normele de drept international, modul de înlocuire a serviciului militar cu serviciul de alternativă și modul de satisfacere a serviciului de alternativă în scopul  asigurării cadrului pentru manifestarea datoriei civile față de societate, compatibil cu dreptul cetățenilor la libertatea gîndirii, conștiinței, religiei și convingerilor. În sensul legii menționate serviciul civil este un serviciu de stat, social util și benevol, reprezentînd o alternativă pentru cetățenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitarie și din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.

În serviciul civil sînt încorporați cetățeni ai Republicii Moldova în vîrstă de la 18 pînă la 27 de ani, care au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, au depus o cerere la reprezentantul serviciului civil, în legătură cu acest fapt fiind luată decizia de rigoare. Persoana care îndeplinește serviciul civil se numește executantul serviciului civil.

Durata serviciului civil este de 12 luni. Pentru persoanele cu studii superioare, durata acestui serviciu este de 6 luni.

Serviciul civil se îndeplinește în instituții publice sau societăți comerciale care desfășoară activități pe teritoriul national, în domenii de asistență socială și medicală, construcții industriale, edilitare, de drumuri și căi ferate, de protective a mediului înconjurător, în asociații agricole, în întreprinderi de prelucrare a producției agricole, în gospodăria comunală, în formațiunile speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de constructive etc.).

Ce trebuie să facă recrutul pentru a beneficia de înlocuirea serviciului militar cu cel civil?

Cetățeanul care dorește să fie scutit de serviciul militar în termen și șă fie încorporat în serviciul civil depune personal o cerere motivată reprezentantului serviciului civil în termen de 2 luni pînă la desfășurarea încorporării curente în serviciul militar în termen, în serviciul cu termen redus sau în serviciul civil. Atașat la cerere, acesta trebuie să depună un certificate de la organizația religioasă sau asociația pacifistă prin care se atestă că el este membru al acesteia sau potrivit convingerilor sale nu poate îndeplini serviciul sub armă.

Care sunt drepturile executanților serviciului civil?

Executantul serviciului civil are dreptul:

- La încheierea unui contract individual de muncă cu angajatorul;

- La salarizare. Salariul nu poate fi mai mic decît salariul mediu pe republica;

- La protecția muncii și condiții echitabile de muncă;

- Să prezinte reprezentantului serviciului civil cereri motivate de transferare la un alt loc de serviciu, de încheiere anticipate a serviciului sau de altă natură dacă există motive temeinice;

- La studii, în afara orelor de serviciu, într-o instituție de învățămînt;

- La concediu din motive familiale;

- La concediu anual;

- La concediu medical;

- La remunerație, în proporție de 75% din venitul net, pentru munca prestată. Pentru munca prestată, executantul serviciului civil va primi 75% din salariul său, restul 25% vor fi transferate de angajator în bugetul de stat;

- La ocrotirea sănătății și la asistență medicală;

- La protectie socială în conformitate cu legislația în vigoare;

- La studii.

Care sunt obligațiile executanților serviciului civil?

Cetățeanul încorporat în serviciul civil este obligat:

- Să se prezinte la angajatorul la care a fost repartizat la data și la ora stabilită în îndreptarea la serviciul civil;

- Să încheie contract individual de muncă pe o durată determinată;

- Să respecte cu strictețe cerințele stabilite de legislația în vigoare, de statutele și regulamentele de ordine interioară în vigoare la locul de executare a serviciului sau la locul de instructie.

Ce riscă recrutul dacă se eschivează de la serviciul civil?

Eschivarea sau refuzul persoanei care îndeplinește serviciul civil (de alternativă) de a executa obligațiile ce îi revin în cadrul acestui serviciu prin automutilare, simularea unei boli, falsificarea documentelor sau prin altă înșelăciune se pedepsește conform art. 355 Codul Penal al RM – cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 150 de ore. Vinovația acestuia se dovedește doar în baza hotărîrii judecătorești definitive.

RECOMANDĂRI:

1. În cazul în care drepturile Dvs. sunt încălcate de o persoană cu funcție de răspundere din cadrul unui Centrul militar sau secție administrative-militară subordonată Ministerului Apărării al RM TREBUIE să depuneți plăngere fie în adresa Ministerului Apărării, fie la Procuratura teritorială sau Procuratura Militară;

2. Orice petiție, demers trebuie să-l depuneți la organul respective în 2 exemplare. Pe unul din exemplarul  cererii, petiției sau demersului Dvs. trebuie să fie imprimată ștampilă, un număr de înregistrare, inclusive data primirii ei. Exemplarul dat rămăne la Dvs., pe are îl păstrați pentru a dovedi faptul adresării către organul respectiv;

3. Dacă decideți să expediați o scrisoare cu documente de însoțire, atunci la oficiul postal expediați scrisoare cu aviz de înștiințare. Acest aviz va servi probă pentru a dovedi faptul expedierii scrisorii;

4. Dacă prezentați personal copiile ale actelor medicale Centrului militar sau secției administrative-militare, asigurați-vă că toate documentele prezentate în formă de copii-xerox au fost la dosarul personal.

 

 

 

Hosting